Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom webového portálu www.koseniepresov.sk a www.koseniekosice.sk (ďalej len „portál“) je Kosenie Prešov, s.r.o. so sídlom Pöschlova 62, 08001 Prešov, e-mail: info@koseniepresov.sk. Predávajúcim tovarov a služieb na portáli je spoločnosť kosenie Prešov, s.r.o., so sídlom Pöschlova 62, 08001 Prešov, IČO: 46269223, email: info@kosenieprešov.sk. Osobné údaje spracúvajú spoločne obaja prevádzkovateľ aj predávajúci, a ďalej v texte sa označujú ako „prevádzkovateľ“.
 2. Pri ochrane osobných údajov dodržiavame platné právne predpisy o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a riadime sa zásadami popísanými v tomto dokumente.
 3. Osobné údaje získavame od zákazníka výlučne v súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovarov. Aby sme mohli poskytnúť službu alebo dodať tovar riadne, potrebujeme aj niektoré osobné údaje zákazníka. Osobné údaje získavame v rozsahu podľa registračného formulára alebo neskôr, keď nám ich poskytne zákazník. Osobné údaje požadujeme poskytnúť v rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa, e-mail a telefónne číslo. Tieto údaje slúžia pre pre vznik kúpnej zmluvy, doručenie tovaru, ako pre iné účely súvisiace s právnym vzťahom medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.
 4. Osobné údaje archivujeme v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v dĺžke 10 rokov.
 5. Registráciou zákazník získa užívateľský účet, prostredníctvom ktorého má individualizovaný prístup k ponuke tovarov a služieb, ako aj ku svojim osobným údajom a údajom o nákupnej histórii. Zákaznícke
  výhody je možné požívať iba v prípade, ak je zákazník riadne zaregistrovaný a má funkčný užívateľský profil. Údaje obsiahnuté v užívateľskom účte sú spracúvané aizovane. Môžu byť agregované a vyhodnocované pre účely spracúvania nákupného správania zákazníka, ako aj pre personalizované zobrazovanie obsahu na stránkach portálu.
 6. Získané osobné údaje sú bezpečne uložené v databáze. Pri získavaní osobných údajov, ich využívaní a zdieľaní používame šifrované spojenie.
 7. Osobné údaje nezverejňujeme, nepredávame, nepožičiavame a ani inak neposkytujeme tretím osobám. Osobné údaje poskytneme tretej osobe výlučne v prípade, ak nám to prikazujú právne predpisy, alebo je potrebné uzavrieť zmluvný vzťah s treťou osobou v súvislosti s plnením povinností prevádzkovateľa.
 8. Osobné údaje poskytneme zmluvnej strane/dodávateľovi služby, ktorého služby je potrebné využiť pri poskytovaní služby alebo predaji tovaru zákazníkovi. Jedná sa napríklad o prepravné
  spoločnosti/poštové podniky. Spôsob použitia osobných údajov v takomto prípade vždy zmluvne upravíme a dohodneme.
 9. Nespracúvame údaje o platobných kartách alebo o prihlasovaní sa do internetbankingu. Spracovanie platieb prebieha prostredníctvom tretích strán – poskytovateľov platobných brán a bánk. K údajom, ktoré zákazník poskytne spracovateľovi platby, nemáme žiadny prístup. Dostávame len informáciu o tom, či bola alebo nebola platba spracovaná.
 10. Osobné údaje môžeme spracovávať pre marketingové účely spojené výlučne s propagáciou aktivít obchodu, tovarov a služieb zákazníkom obchodu. Jedná sa predovšetkým o zasielanie noviniek vo
  forme „newslettera“, oslovovanie v rámci vyhlásených súťaží alebo zliav. Ak pri takejto komunikácii použijeme služby tretej strany (napr. služba MailChimp), tretej strane bude poskytnutá iba
  emailová adresa a zároveň sa bude jednať o sprostredkovateľa, ktorý spĺňa všetky zákonné požiadavky pre prácu s osobnými údajmi.
 11. Pri personalizácii služieb ponúkaných členom a pri komunikácii s členmi budeme používať výlučne analytické služby, ktoré sú od renomovaných poskytovateľov nesúcich zodpovednosť za
  nakladanie s osobnými údajmi. Jedná sa najmä o služby aizovaného zberu dát pri návšteve webových stránok (napr. IP adresa, dátum a čas prítomnosti na webových stránkach, typ zariadenia alebo internetového prehliadača použitého na prehliadanie webových stránok, nastavenie jazyka, kliknutia, zobrazené stránky). Takto získané dáta však nie sú spojené s osobnými údajmi konkrétnej osoby prehliadajúcej webové stránky, a teda sa nepovažujú za osobné údaje.
 12. Nevyužívame a ani neposkytujeme akékoľvek získané dáta za účelom tzv. remarketingu.
 13. Využívame funkcionalitu cookies, keďže umožňujú prostredníctvom internetového prehliadača osoby navštevujúcej naše webové stránky rozpoznávať zariadenia užívateľov a ukladajú si informácie o preferenciách užívateľa, ktoré mu aicky ponúknu pri ďalšej návšteve. Cookies nám poskytujú anonymné a agregované dáta, a teda nepriraditeľné ku konkrétnej osobe. Cookies môže vymazať alebo ich môže člen zablokovať prostredníctvom svojho webového prehliadača.
 14. Osobné údaje môže zákazník len zmeniť a vymazať, resp. požadovať ich zmenu a vymazanie. Zákazník má kedykoľvek právo odmietnuť poskytnutie osobných údajov, požadovať ukončenie ich spracovania,
  ich vymazanie. Žiadosti zákazníka neodkladne vyhovieme.
 15. V súvislosti so spracovávaním osobných údajov máte ako zákazník tieto práva:
  a) právo na prístup k vašim osobným údajom,
  b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
  c) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
  d) právo na namietnutie spracúvania osobných údajov,
  e) právo na výmaz osobných údajov,
  f) právo prenášať osobné údaje,
  g) právo navrhnúť začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov.
  Zákazník si môže uplatniť tieto práva zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo
  emailom na adresu: info@koseniepresov.sk.
 16. Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto
  súhlasu pred jeho odvolaním. Po odvolaní súhlasu spracovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov zákazník, s výnimkou, ak je potrebné tieto údaje zachovať zo zákonných dôvodov.
 17. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: info@koseniepresov.sk. Zákazník sa môže kedykoľvek obrátiť na zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.